OGÓLNE WARUNKI COACHINGU

Coach Anna

Artykuł 1: Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

Wykonawca:  osoba prawna, w imieniu której coach oferuje usługi w zakresie coachingu lub z nim powiązanych działań na podstawie niniejszych ogólnych warunków.

Klient: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła Wykonawcy świadczenie usług w zakresie coachingu lub  towarzyszących mu i z nim powiązanych działań.

Coachee: Osoba fizyczna uczestnicząca w procesie coachingu w dziedzinie coachingu lub z nim powiązanych działań.

Usługi: wszystkie działania coachingowe, które zostały zlecone lub które wynikają lub są bezpośrednio związane ze zleceniem, w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Umowa: każda umowa między klientem a wykonawcą dotycząca świadczenia usług przez kontrahenta na rzecz klienta.

Artykuł 2: Zastosowanie tych warunków

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, potwierdzeń zamówień i umów, w których usługi są oferowane lub dostarczane przez Wykonawcę.
 2. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do każdej Umowy, w której strony trzecie są zaangażowane w realizację przez Wykonawcę.
 3. Odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków są ważne tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim zostały uzgodnione na piśmie między Klientem a Wykonawcą.
 4. Handel lub inne ogólne warunki Klienta nie mają zastosowania, chyba że Wykonawca wyraźnie je pisemnie zaakceptował.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub powinno zostać zniszczone, pozostałe postanowienia niniejszych warunków nadal obowiązują. Klient i Wykonawca przystępują następnie do konsultacji w celu uzgodnienia nowego postanowienia, które zastąpi nieważne lub unieważnione postanowienie, w miarę możliwości zgodnie z celem i celem pierwotnego postanowienia.

 

Artykuł 3: Oferty i zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę są bez zobowiązań i są ważne przez 30 dni, chyba że zaznaczono inaczej. Wykonawca jest związany ofertą tylko wtedy, gdy jej akceptacja została potwierdzona Wykonawcy przez Klienta w podanym okresie ważności bez zastrzeżeń lub modyfikacji.
 2. Ceny w ofertach nie zawierają podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty przez Klienta, o której mowa w ostatnim zdaniu ust. 1. Klient i Wykonawca również zawarli Umowę, jeżeli Wykonawca potwierdzi umowę zawartą między Klientem a Wykonawcą na piśmie a Klient potwierdza swoją dokładność, która nie została zakwestionowana na piśmie w ciągu dziesięciu dni roboczych lub – jeśli ten okres jest krótszy – przed rozpoczęciem pracy.
 4. Umowa z osobą fizyczną jako klientem może być również zawarta, jeżeli na wniosek tej osoby fizycznej odbyła się rozmowa z Wykonawcą lub w jego imieniu, na podstawie której strony uzgadniają proces doradztwa, po czym następuje wysłanie przez Wykonawcę faktury.

Artykuł 4: Zawarcie umowy

 1. Każda Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania jego najlepszych możliwości, z należytą starannością i wiedzą specjalistyczną.
 2. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca uzna to za przydatne lub konieczne, ma on prawo – w porozumieniu z Klientem – do wykonania określonych prac przez osoby trzecie lub do pomocy osób trzecich.
 3. Klient zapewni, że wszystkie dane, które Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania umowy, zostaną dostarczone Wykonawcy w odpowiedni, kompletny i terminowy sposób. Jeżeli informacje wymagane do wykonania umowy nie zostały dostarczone Wykonawcy na czas, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonanie umowy i / lub obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia zgodnie z zwykłe stawki. 4. Jeżeli Wykonawca uzgodnił termin na wykonanie niektórych czynności, nie jest to ścisły termin, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Przekroczenie uzgodnionego terminu nie powoduje zatem wady Wykonawcy. Klient nie może zatem rozwiązać umowy i dlatego nie ma prawa do odszkodowania. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu, Klient może wyznaczyć nowy rozsądny termin, w którym Wykonawca musi wykonać Umowę. Przekroczenie tego nowego terminu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Klienta.
 4. Klienci biznesowi kupują usługi z wyprzedzeniem. Można z nich korzystać przez 2 lata od daty przyjęcia oferty.
 5. Gdy Wykonawca zostanie poinstruowany, aby wykonać zadanie lub jego część we współpracy ze stroną trzecią, Klient określi, do czego zadania należy każdy, w porozumieniu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Wykonawca nie przyjmuje odpowiedzialności solidarnej ani odpowiedzialności za wykonanie zadania i związanych z nim działań strony trzeciej.

 

Artykuł 5: Poufność i prywatność

 1. Rozmowy między Wykonawcą a trenerem są uważane za ściśle poufne. Informacje uznaje się za poufne, jeżeli Klient to wskazał lub jeżeli wynika to z charakteru informacji. Wykonawca zapewnia, że obowiązek ten zostanie nałożony również na wszystkich pracowników lub osoby trzecie zaangażowane przez niego do zlecenia. W związku z tym Wykonawca nie przekaże nikomu, w tym Klientowi, żadnych oświadczeń dotyczących treści i przebiegu tych rozmów, chyba że osoba udzielająca zezwolenia wyrazi na to zgodę.
 2. Zarówno w trakcie, jak i po wygaśnięciu Umowy (umów) z Klientem, Wykonawca zachowa wszystkie dane i wiedzę Klienta przekazane na podstawie umowy (umów) z Klientem w tajemnicy i będzie postępował z nim ostrożnie, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań, które nakładają prawo lub upoważniony przez niego organ rządowy do ujawnienia niektórych informacji.

Artykuł 6: Własność intelektualna

 1. Wykonawca jest uprawniony do praw własności intelektualnej w odniesieniu do usług i produktów świadczonych przez niego – w kontekście Umowy – na rzecz Klienta i / lub coacha lub wykorzystywanych w ramach umowy, w tym między innymi do testowania czytelników , raporty, modele, materiały do ćwiczeń i programy komputerowe.
 2. Klient i / lub coach może / nie może korzystać z tych usług i / lub produktów, do których Wykonawca jest uprawniony w odniesieniu do praw własności intelektualnej, innych niż do celów niniejszego zlecenia, bez wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy.
 3. Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie wykonywania pracy do innych celów, o ile nie zostaną ujawnione osobom trzecim żadne poufne informacje i pod warunkiem, że nie można ich prześledzić do indywidualnych klientów lub coachów.

Artykuł 7: Opłata i koszty

 1. Opłata Wykonawcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej, składa się z ustalonej z góry kwoty za umowę lub świadczoną usługę i / lub może być obliczona na podstawie stawek za jednostkę czasu przepracowanych przez Wykonawcę.
 2. Wszystkie opłaty nie obejmują opłat państwowych, takich jak podatek od sprzedaży (VAT), a także koszty podróży i inne wydatki poniesione na rzecz klienta, w tym między innymi deklaracje zaangażowanych stron trzecich.
 3. Wykonawca może wezwać klienta do zapłaty rozsądnej zaliczki w związku z opłatami, które klient jest lub będzie winien i / lub wydatki, które muszą zostać poniesione przez klienta. Jeżeli Wykonawca zażąda rozsądnej zaliczki, Wykonawca ma prawo zawiesić wykonanie robót, dopóki Klient nie zapłaci zaliczki Wykonawcy.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do corocznej korekty uzgodnionych opłat ze względu na zmiany ogólnego indeksu cen oraz z powodu możliwych środków nałożonych przez rząd.
 5. Wykonawca rozróżnia stawki dla klientów biznesowych i prywatnych. Standardowe stawki Wykonawcy są stawkami biznesowymi. W stosownych przypadkach Wykonawca może podjąć decyzję o naliczeniu stawki prywatnej klientowi prywatnemu / osobie fizycznej pod ścisłym warunkiem, że Klient finansuje usługę ze środków własnych.

 Artykuł 8: Płatność

 1. Płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury dla klienta biznesowego i w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury dla klienta prywatnego, w sposób określony przez Wykonawcę. Płatność zostanie dokonana bez potrąceń, rozliczeń lub zawieszenia z jakiegokolwiek powodu.
 2. Klient będzie w stanie zwłoki po upływie terminu płatności. Od momentu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, klient jest winien odsetki za zwłokę od należnej kwoty równej odsetkom ustawowym, które zostaną powiększone o koszty administracyjne w wysokości 10% zaległych faktur.
 3. W przypadku kilku klientów, każdy Klient ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Wykonawcy za zapłatę całkowitej kwoty faktury w przypadku, gdy prace zostały wykonane na rzecz wszystkich tych Klientów.
 4. Płatności dokonywane przez klienta zawsze służą przede wszystkim do uregulowania wszystkich należnych odsetek i kosztów, a po drugie do należnych i należnych faktur, które były najdłużej zaległe, nawet jeśli klient stwierdził, że płatność dotyczy później / inna faktura.

Artykuł 9: Koszty odbioru

Jeżeli Wykonawca podejmie środki windykacyjne wobec Klienta, który nie wywiązuje się ze zobowiązań, koszty związane z tą windykacją zostaną poniesione przez Klienta, których koszty zostaną ustalone na co najmniej 10% zaległych faktur. Koszty te obejmują koszty wszelkich agencji windykacyjnych, komorników i / lub prawników, którzy mogą być zaangażowani.

Artykuł 10: Odpowiedzialność

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec klienta i / lub coacha za szkody powstałe w wyniku poważnego winy w realizacji umowy. Jest tak w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni wymaganej staranności i wiedzy fachowej przy wykonywaniu umowy.
 2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zostanie dokonana żadna wypłata ubezpieczenia, odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Klienta i / lub osoby obsługującej jest ograniczona do opłaty za przeniesienie, której dotyczy zobowiązanie, maksymalnie do 1000 EUR.
 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty za szkody pośrednie poniesione przez Klienta lub osobę obsługującą, w tym między innymi szkody następcze, utracony zysk i szkody wynikające z przerwania działalności.
 4. Podczas angażowania stron trzecich (takich jak doradcy, eksperci lub usługodawcy), którzy nie są zatrudnieni przez jego organizację, Wykonawca dołoży należytej staranności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poważne niedociągnięcia w stosunku do Klienta lub coacha ani za błędy lub niedociągnięcia tych stron trzecich. W takim przypadku Klient zobowiązany jest pociągnąć do odpowiedzialności osoby trzecie zaangażowane w postępowanie i odzyskać wszelkie szkody poniesione przez te osoby trzecie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniodawcę lub coacha jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli Wykonawca wykorzystał niepoprawne i / lub niekompletne dane przekazane przez Zleceniodawcę podczas wykonywania swojego zadania, chyba że ta nieprawidłowość lub niekompletność jest wyraźnie oczywiste dla Wykonawcy. był lub powinien być.
 6. Wykonawca lub trenerzy, którzy zostaną zaangażowani przez niego lub osoby trzecie, którym powierzono opiekę nad coachami, nie udzielą ani nie wykorzystają żadnych środków, metod, technik lub instrukcji ani nie pozwolą na powstanie sytuacji, które ograniczają zdolność coacha lub niekorzystnie wpływają na obserwację , analizując i oceniając uszkodzenia coacha, niezależnie od formy. Jeśli trener odniesie jakiekolwiek szkody, Wykonawca lub trenerzy lub osoby trzecie, które zostaną przez niego zaangażowane, nie są w żaden sposób odpowiedzialne za to.
 7. Klient zabezpiecza Wykonawcę przed wszelkimi roszczeniami (takimi jak roszczenia i roszczenia prawne) stron trzecich, które są związane z realizacją umowy między Klientem a Wykonawcą, chyba że dotyczy to roszczeń wynikających z poważnych niedociągnięć Wykonawcy. 8. Jeśli klient i / lub coach nie zgłosiły roszczenia wobec Wykonawcy w ciągu jednego roku od wykrycia szkody, roszczenie prawne wygasa po upływie roku.

 Artykuł 11: Warunki anulowania

 1. Uznaje się, że prace, o których mowa w kontekście umowy, rozpoczną się w dniu przyjęcia przez Wykonawcę – co następuje poprzez jej podpisanie – na podstawie oferty otrzymanej od Wykonawcy. Oprócz tego strony mogą uzgodnić inną datę początkową, ale wtedy ta data musi być wyraźnie i oddzielnie uzgodniona przez strony na piśmie.
 2. Klient jest winien 100% całkowitej uzgodnionej kwoty głównej, jeżeli – nawet bez anulowania – nie korzysta z uzgodnionych usług Wykonawcy.
 3. Anulowanie pojedynczej rozmowy coachingowej przez coacha musi nastąpić – bez względu na przyczynę odwołania – co najmniej 24 godziny wcześniej, z potwierdzeniem otrzymania przez prowadzącego autokar. W przypadku anulowania w ciągu 24 godzin, przedmiotowe koszty zostaną potrącone z kredytu w budżecie (u klienta biznesowego) lub zafakturowane (u klienta prywatnego).

Artykuł 12: Rozwiązanie umowy

 1. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez interwencji sądowej, poprzez pisemne powiadomienie Klienta, jeżeli Klient nie zapłaci faktury wysłanej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni po pisemnym ostrzeżeniu.
 2. Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez interwencji sądowej w drodze pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy, jeżeli jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z umowy nie zostanie lub nie zostanie należycie wypełnione w ciągu 14 dni po pisemnym ostrzeżeniu.
 3. Zarówno Klient, jak i Wykonawca mogą rozwiązać umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona wejdzie w zawieszenie płatności lub zostanie ogłoszona upadłość.

Artykuł 13: Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie umowy między klientem a wykonawcą podlegają prawu holenderskiemu.
 2. Jeżeli Wykonawca i Klient lub Coachee mają spór wynikający z niniejszej Umowy, są oni najpierw zobowiązani do podjęcia próby rozwiązania tego sporu w drodze konsultacji, a jeśli to się nie powiedzie, do skorzystania z mediacji. Mediator zostanie powołany w drodze wzajemnych konsultacji. Koszty mediatora strony poniosą w połowie.
 3. Jeżeli konsultacja i / lub mediacja nie doprowadzą do rozwiązania sporu, właściwy organ prawny w okręgu, w którym ma siedzibę wykonawca, jest wyłącznie upoważniony do rozpoznania sporu.